Úvod Všetko o nákupe Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.rapiclear.sk

Pre našu spoločnosť je veľmi dôležitá dôvera našich zákazníkov a ďalších užívateľov jej služieb. Chceli by sme Vás preto zoznámiť so zásadami, ktoré naša spoločnosť ctí a dodržuje pri práci s Vašimi osobnými údajmi, ako aj ďalšími informáciami o našom vzájomnom vzťahu. Naším cieľom je informovať Vás, ako nášho rovnocenného partnera, otvorene a čo najviac zrozumiteľne o údajoch, ktoré o Vás spracovávame, o dôvodoch, prečo to robíme, o právach, ktoré v tejto súvislosti môžete využívať a o opatreniach, ktoré každodenne prijímame preto, aby boli Vaše údaje u nás v absolútnom bezpečí. Dúfame, že táto informácia zodpovie všetky Vaše prípadné otázky a bude pre Vás súčasne dôkazom toho, že si spoločnosť CLEARSKIN II, s.r.o. váži Váš záujem o využívanie jej služieb.

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Totožnosť prevádzkovateľa - Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované pomocou webových stránok www.rapiclear.sk, je spoločnosť CLEARSKIN II, s.r.o. , so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 36383848, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 11450/L.

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa - Vaše žiadosti a sťažnosti môžete podávať aj všetky svoje práva uplatňovať prostredníctvom e-mailovej správy poslanej na našu kontaktnú e-mailovú adresu obchod@rapiclear.sk, telefonicky na čísle +421 41 764 54 94, v listinnej podobe poslaním na adresu Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina .
 • Zodpovedná osoba - Naša spoločnosť v rámci svojho svedomitého prístupu k ochrane osobných údajov menovala zodpovednú osobu. Túto zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailovou správou poslanou na e-mailový kontakt manazer@rapiclear.sk.

2. VYMEDZENIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV A ÚČELU, PRÁVNEHO DÔVODU, SPÔSOBOV A DOBY ICH SPRACOVANIE

Pre zjednodušenie práce s týmito zásadami sú jednotlivé informácie rozdelené podľa toho, akú činnosť vykonávate na oficiálnych webových stránkach www.rapiclear.sk, alebo o akú záležitosť sa zaujímate.

Nákup tovaru a služieb v internetovom obchode

Je nutné v tomto prípade udeliť spoločnosti CLEARSKIN II,s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov?

Nie. Spracovanie osobných údajov popísané v tomto odseku je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, pre plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy, alebo je odôvodnené oprávnenými záujmami našej spoločnosti. Jedná sa teda o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje Váš súhlas. Pokiaľ by ste nám nižšie uvedené údaje neposkytli, nemôžeme s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovar alebo zmluvu o poskytnutí Vami požadovanej služby.

 

Ktoré Vaše osobné údaje v tomto prípade spracovávame?

V súvislosti s Vašim nákupom tovaru v našom internetovom obchode prevádzkovanom na webe www.rapiclear.sk, môže naša spoločnosť spracovávať Vaše nižšie uvedené osobné údaje:

 •  Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovnú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Váš obchodný názov, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky),
 • informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy (najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru, kúpna cena zakúpeného tovaru, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar, dátum a spôsob doručenia tovaru, dĺžka poskytovanej záruky na tovar),
 •  informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy (najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie),
 • informácie pre marketingové účely vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb (najmä informácie o Vašich nákupoch v našej spoločnosti a Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín),
 •  informácie o Vašom hodnotení nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku,
 •  informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu),
 • informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

Za akým účelom, akým spôsobom a akú dobu v tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje?

Uzatvorenie, zmena, plnenia a prípadné ukončenie zmluvy

V tomto prípade musíme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, informácie o Vašej objednávke a následne aj informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia príslušnej zmluvy, preto aby sme s Vami mohli na základe Vašej objednávky riadne uzatvoriť kúpnu zmluvu, a aby sme boli schopní plniť povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali v kúpnej zmluve, alebo ktoré musíme v súvislosti s uzatvorením zmluvy cez internet plniť podľa platných právnych predpisov. Jednoducho povedané Vaše údaje potrebujeme, aby sme mohli Vašu objednávku administratívne spracovať a fakticky vybaviť, zaslať Vám potvrdenie o prijatí objednávky a následne Vás priebežne informovať o stave Vašej objednávky, vystaviť a zaúčtovať príslušné daňové a účtovné doklady, zabezpečiť, aby Vám objednaný tovar bol doručený Vami zvoleným spôsobom dodania alebo prepravy a zaistiť uskutočnenie on-line platby, pokiaľ ste si zvolili tento spôsob úhrady kúpnej ceny. Naša spoločnosť potrebuje spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje aj preto, aby mohla zákonným spôsobom reagovať na Vami uplatnené právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet v 14 dennej lehote. Musíme si overiť, či boli naplnené zákonné predpoklady pre uplatnenie tohto práva a následne vysporiadať naše vzájomné nároky na vrátenie tovaru a kúpnej ceny.

Faktúry alebo iné daňové doklady vystavené našou spoločnosťou, ktoré okrem iného obsahujú Vaše osobné údaje, musíme podľa platných právnych predpisov archivovať po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňového dokladu sú počas 10 rokov odo dňa vystavenia daňového dokladu uchovávané aj súvisiace objednávky prijaté v rámci nášho internetového obchodu. Vaše osobné údaje uchovávame za účelom uzatvorenia, zmeny, plnenia, prípadne ukončenia zmluvy rovnako v našej zákazníckej databáze, a to v zásade po dobu

 

Vybavovanie reklamácií

Ak uplatníte reklamáciu tovaru, ktoré ste zakúpili v našom internetovom obchode, naša spoločnosť bude spracovávať Vaše kontaktné a identifikačné údaje, informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia kúpnej zmluvy, informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru (viď vyššie) a informácie o Vašich predchádzajúcich reklamáciách tovaru, a to za účelom vydania potvrdenia o uplatnení reklamácie, posúdenia a vybavenia reklamácie (musíme spracovávať kvôli splneniu našej zákonnej povinnosti. Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje v našej zákazníckej databáze 4 roky odo dňa uplynutia záručnej lehoty poskytovanej na výrobok.

 

Ďalšie oprávnené záujmy a zákonné povinnosti našej spoločnosti súvisiace s predajom tovaru

V rámci neustálej snahy o zlepšovanie našich služieb zákazníkom, naša spoločnosť spracováva pseudonymizované osobné údaje zákazníkov, napríklad číslo objednávky, typ objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru, dátum doručenia objednávky, dátum vybavenia objednávky,  a to za účelom vyhodnocovania správnosti nastavenia našich vnútorných procesov a kontroly dodržiavania predpísaných interných postupov zo strany našich zamestnancov. Jedná sa napríklad o prípad kontroly, či bola Vaša objednávka vybavená v sľubovanom termíne, a pokiaľ nie, z akého dôvodu nebol termín dodržaný. Toto spracovanie vykonávame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Vaše pseudonymizované osobné údaje uchovávame pre tento účel maximálne počas 1 roka od Vašej objednávky alebo nákupu.

 • V prípade, že ste nesplnili svoj záväzok voči našej spoločnosti, že nám z dôvodov na vašej strane vznikla škoda, alebo v prípade, že naopak Vy uplatňujete svoje nároky voči našej spoločnosti určitými právnymi prostriedkami, prípadne reálne hrozí, že v budúcnosti dôjde k uvedeným situáciám, môžeme Vaše osobné údaje v celom vyššie uvedenom  rozsahu spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti (napr. určenie, obhajoba alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje po zákonom stanovenú premlčaciu dobu.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj preto, aby sme mohli príslušným úradom vykonávajúcim dozor preukázať, že riadne dodržiavame zákonom predpísané postupy a dodržiavame zákonné povinnosti. Opäť sa jedná o spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje počas 4 rokov odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá môže byť predmetom kontroly príslušných štátnych orgánov.

Ako dlho budeme v tomto prípade Vaše osobné údaje spracovávať?

V prípadoch vymedzených vyššie spracovávame Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanovených účelov spracovania, prípadne po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi. Potom sú Vaše osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné časy spracovania osobných údajov sú uvedené zvlášť pre každý z vyššie uvedených účelov spracovania.

3. ZDIEĽANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRIJÍMATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Príjemcovia osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že spoločnosť CLEARSKIN II, s.r.o. s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje, ani ich iným spôsobom neposkytuje ďalším osobám, ktoré by ich používali vo svoj prospech. Nemôže sa Vám teda napríklad nikdy stať, že Vás bude obťažovať s obchodnou ponukou niekto, kto by bez Vášho vedomia získal Vaše kontaktné údaje od spoločnosti CLEARSKIN II, s.r.o.

Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje automatizovane aj manuálne s pomocou vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí:

 • pre nás technicky zabezpečujú rozposielanie našich obchodných a reklamných materiálov,
 • nám poskytujú služby správy, hostingu a servisu nami používaných softwarových aplikácií,
 • pre nás zabezpečujú doručovanie Vami objednaného tovaru (zmluvní dopravcovia),
 • pre nás zabezpečujú on-line platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),
 • sa podieľajú na vybavovaní a vysporiadaní Vami uplatnených reklamácií
 • nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zabezpečujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori), alebo nám poskytujú služby prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorým Vám môžeme na našom webe alebo aj na iných weboch zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Naša spoločnosť musí v niektorých prípadoch v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje na vyžiadanie rôznym orgánom štátnej správy, najmä orgánom činným v trestnom konaní alebo správnym orgánom vykonávajúcim kontrolu alebo vedúcim správne konanie.

4. ZABEZPEČENIE DÁT

Naša spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci naši zamestnanci. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. Všetci naši zmluvní partneri sú zmluvne viazaní dodržiavať mlčanlivosť, prijímať účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracovávať odovzdané osobné údaje len spôsobom a na účely stanovené našou spoločnosťou. Nami používaná infraštruktúra a softwarové aplikácie sú náležite zabezpečené. O Vaše osobné údaje teda nemusíte mať obavy

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Vzhľadom k povahe nami ponúkaného sortimentu a pri vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí nezhromažďujeme, nespracovávame ani nepoužívame na našich webových stránkach informácie týkajúce sa osôb, o ktorý je nám známe, že sú mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov a želáte si používať naše webové stránky spôsobom, ktorý vyžaduje Váš súhlas a zaslanie Vašich osobných údajov, prosíme, urobte tak len so súhlasom svojho zákonného zástupcu alebo ho požiadajte, aby tak urobil za Vás.

6. VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V procesoch spracovania osobných údajov, ktoré sú založené na Vašom súhlase (najmä doplnkové marketingové činnosti v rámci registrácie na webe), môžete poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať spôsobmi vymedzenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto Zásad. Po odvolaní Vášho súhlasu Vám už ale naďalej nebudeme môcť poskytovať naše doplnkové marketingové služby. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili našej spoločnosti, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktorá prebiehalo pred odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tzn. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, dodržanie zákonnej povinnosti či na ochranu našich oprávnených záujmov).

Právo na prístup ku spracovávaným osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať o tom, či naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje alebo nie. Ak ich spracovávame, máte právo na predloženie kópie spracovávaných osobných údajov, prípadne zabezpečenie iného prístupu k nim. Rovnako máte právo na poskytnutie informácií o tom, aké údaje o Vás spracovávame, pre aké účely, o príjemcoch, ktorým ich poskytujeme, čase ich uchovávania, o zdrojoch, z ktorých tieto údaje pochádzajú ako aj právo na vysvetlenie princípov a dôsledkov vykonávaného profilovania.

Právo na opravu

Máte právo na opravu Vašich nepresných osobných údajov alebo doplnenie Vašich neúplných údajov. Pokiaľ ste registrovaný/á na webových stránkach www.rapiclear.sk, môžete niektoré svoje osobné údaje upraviť priamo po prihlásení do svojho účtu.

Právo na výmaz

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napr. v prípade odvolania Vášho súhlasu, pri zistení neoprávneného spracovania alebo pri uplatnení námietky proti spracovaniu pre priamy marketing) máte právo na to, aby naša spoločnosť vymazala osobné údaje, ktoré o Vás spracováva. Nedôjde ale k výmazu osobných údajov, ktoré potrebujeme kvôli plneniu našich zákonných povinností, údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili a údajov potrebných pre ochranu našich oprávnených záujmov alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napríklad do overenia Vašej námietky o nepresnosti spracovávaných údajov alebo vyriešenia Vašej námietky proti neoprávnenému spracovaniu Vašich údajov založenému na oprávnených záujmoch našej spoločnosti) máte právo na to, aby naša spoločnosť dočasne obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. V tomto prípade bude naša spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje len z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby svojich právnych nárokov, alebo z ďalších dôvodov vymenovaných v právnych predpisoch.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo kvôli plneniu zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili a súčasne sa jedná o automatizované spracovanie, máte právo požadovať prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi.

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku, aby naša spoločnosť ďalej tieto osobné údaje na daný účel nespracovávala, pretože Vaše záujmy, práva a slobody (najmä právo na súkromie) v danej situácii prevažujú nad oprávnenými záujmami našej spoločnosti na ďalšom spracovaní daných osobných údajov. Ak vznesiete takú námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu také spracovanie bez ďalšieho ukončí.

Právo na vysvetlenie a právo podať sťažnosť dozornému úradu

Pokiaľ by ste sa domnievali, že pri spracovaní Vašich osobných údajov porušujeme platné právne predpisy, máte právo požiadať nás o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (statny.dozor@pdp.gov.sk)

Spoločné ustanovenie na uplatňovanie Vašich práv

Vaše práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov voči našej spoločnosti môžete uplatniť spôsobmi vymedzenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto Zásad.Ak by sme mali pochybnosti o tom, či žiadosť podala oprávnená osoba, môžeme Váš vyzvať na poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na overenie Vašej totožnosti.Na Vaše žiadosti budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účinnosť

Tieto Zásady sú účinné od 25.5.2018, s výnimkou ustanovení, v ktorých je výslovne uvedená iné doba ich účinnosti.

Copyright 2019 © www.rapiclear.sk