Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CLEARSKIN II., s.r.o.

Zmluva na diaľku – Objednávka a kúpna zmluva

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim – spoločnosťou CLEARSKIN II., s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 36383848 a kupujúcim(spotrebiteľom) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, je zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu. Kúpna zmluva, prostredníctvom ktorej je predávajúcim realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, a zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.

Ponuka výrobkov

Ponuka výrobkov je časovo neobmedzená, ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Opis a cenu výrobku nájde kupujúci v ponuke produktov dostupných na www.rapiclear.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci – CLEARSKIN II., s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 36383848

Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.

Nepotvrdenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-mailová adresa, osobné údaje)

- výrobok sa už nedodáva,

- objednaný výrobok bol vyradený z ponuky,

- objednaný výrobok nie je na sklade.

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania alebo neprevzatia potvrdenej objednávky, okrem prípadov zákonného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním, ktorú si predávajúci môže uplatniť. Storno poplatok môže byť účtovaný až do výšky celkovej ceny tovaru.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú realizované v čo najkratšom možnom termíne – do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky (v prípade objednávky tovaru cez deň pracovného pokoja, voľna alebo cez sviatok, posúva sa táto lehota od prvého nasledujúceho pracovného dňa), najneskôr podľa dostupnosti výrobkov a prevádzkových možností predávajúceho do 30 dní, pokiaľ nebude individuálne dohodnutá iná lehota, alebo iné plnenie, o ktorých bude kupujúci informovaný. Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú prepravu, určuje prepravca, pričom v prípade Slovenskej pošty je to spravidla do 1 týždňa. Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dopravy (konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii “Košík”) a podľa hmotnosti a rozmerov objednaného tovaru. Cena dopravy nie je súčasťou potvrdenia objednávky.

Cena dopravy:

 • Slovak parcel service s.r.o. (UPS) – 3 €

Vyššie uvedené ceny sú účtované s prihliadnutím na skutočnosť, že pokiaľ niektoré objednávky nebude možné doručiť v jednom balíku, bude potrebné ich dodať v niekoľkých menších baleniach a tie budú  účtované podľa vyššie uvedeného cenníka.

Miesto odberu tovaru

Miesto odberu je stanovené objednávkou kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a písomné informácie podľa  zákona č. 102/2014 Z. z., v znení neskorších predpisov – obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

Platobné podmienky

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode rapiclear.sk, sú pre zákazníka koncovými cenami. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky.

Platba tovaru môže byť realizovaná:

 • prevodným príkazom (pokiaľ je platba realizovaná bezhotovostne, tovar budeme expedovať po obdržaní platby od banky, prípadne doručeným dokladom o úhrade na náš mail),
 • dobierkou.

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

Informácie o záruke

Na výrobkoch predávaných našou spoločnosťou je vyznačená doba minimálnej trvanlivosti – expirácia. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Po uplynutí tejto lehoty zaniknú práva zo zodpovednosti za vady veci, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Reklamácie

Pokiaľ sa na výrobku odpredanom spoločnosťou CLEARSKIN II., s.r.o., vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá bráni jeho riadnemu použitiu, má kupujúci právo uplatnenia reklamácie. Reklamáciu je potrebné zaslať predávajúcemu na adresu – CLEARSKIN II., s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina a táto bude vybavená v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Práva kupujúceho:

 • 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 • 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ďalšie informácie nájdete v časti Reklamačný poriadok.

V prípade reklamácie má kupujúci právo využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy (nižšie). Kupujúci vyplnený formulár pošle elektronicky predávajúcemu na mail info@rapiclear.sk.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

V prípade reklamácie má kupujúci možnosť využiť aj náš kontaktný formulár (nižšie).

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

Odstúpenie od zmluvy – poučenie spotrebiteľa a informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (pri objednávke pozostávajúcej z viacerých balíkov).
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou na adresu - CLEARSKIN II., s.r.o. , Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 • Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Keďže v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, je žiadúce, aby kupujúci dodržal tieto pravidlá:

 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie, okrem výrobkov na jednorazové použitie)
 • vrátený tovar musí byť nepoškodený
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Zásielky s vráteným tovarom, ktoré budú odoslané na našu adresu formou dobierky, nebudú akceptované! 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci bude o tejto skutočnosti upovedomený. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, ako aj náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Informácie pre kupujúceho

 • uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na dobu určitú, na dobu neurčitú a predaj tovaru na splátky na nami ponúkané výrobky nerealizujeme;
 • naša spoločnosť nemá vytvorený kódex správania;
 • v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.
 • Alternatívne riešenie sporov:

podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cieľom dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

- Slovenská obchodná inšpekcia;

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetí;

- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach: http://ec.europa.eu/odr

Ochrana osobných údajov

- Kupujúci poskytuje dobrovoľne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo domu, obec, PSČ), telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu (e-shopu). Ak sa kupujúci zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, predávajúci tiež eviduje všetky objednávky, ktoré kupujúci u predávajúceho v minulosti realizoval.

- Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobné údaje uvedené v odseku 1 vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu predávajúceho, za účelom zaistenia prepravných služieb pre kupujúceho, za účelom zabezpečenia prehľadu kupujúceho, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, o jeho v minulosti realizovaných objednávkach a za účelom vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich operácií. Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.

- Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, má umožnený prístup ku

všetkým osobným údajom, ktoré o jeho osobe predávajúci zhromažďuje a spracováva, a to priamo v on-line režime po prihlásení na internetovej stránke predávajúceho. Na tomto mieste môže kupujúci svoje osobné údaje kontrolovať a aktualizovať. Kupujúci, ktorý si objednal tovar bez registrácie na internetových stránkach predávajúceho, má právo na prístup ku svojim osobným údajom a ďalšie práva stanovené zákonom v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone.

- Kupujúci má v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov právo vyžadovať potvrdenie od predávajúceho na základe písomnej žiadosti, či sú alebo nie sú osobné údaje:

 1. o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 3. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona;
 4. c) účel spracúvania osobných údajov;
 5. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona;
 6. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zákona, oznámi aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené;

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 5. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu  kupujúceho.

- Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácia o orgáne dozoru

Dozor nad dodržiavaním platných právnych predpisov upravujúcich elektronické obchody vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Žilinského kraja – Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina