Reklamácia a vrátenie

Reklamačný poriadok spoločnosti CLEARSKIN II., s.r.o.

  1. Kúpna zmluva, vady tovaru, miesto uplatnenia

Ku každému tovaru, ktorý zasiela naša spoločnosť, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto nerozbaľujte a neotvárajte)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Pokiaľ sa na zakúpenom výrobku počas jeho záručnej doby – doby expirácie vyskytne vada, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. Právo na reklamáciu výrobku kupujúcemu zanikne, ak nebude uplatnené v záručnej dobe, alebo ak nebude preukázaný kúpny vzťah s našou spoločnosťou. Reklamáciu nebude možné uznať, pokiaľ bude uplatnená na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho.

Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

Reklamácie nám zasielajte na adresu: CLEARSKIN II., s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Upozornenie: Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované!!!

  1. Práva kupujúceho

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru počas jeho záručnej doby vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu. V súvislosti s týmto právom uvádzame aj práva spotrebiteľa podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka

  • § 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

  • § 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

III. Vybavenie reklamácií

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.